Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Biología
Convocatoria Extraordinaria de 2003
Fase General y Específica

Informar de un error

SRIE 3 PAU LOGSE Curs 20022003 BIOLOGIA La prova consta de quatre exercicis Lexercici 1 3 punts és comú i obligatori i els exercicis 2 3 punts 3 2 punts i 4 2 punts estan agrupats en dues opcions A i B de les quals nheu descollir una Heu de respondre a lexercici 1 i escollir entre una de les dues opcions En cap cas podeu respondre amb un exercici de lopció A i un altre de lopció B Exercici 1 Observeu el grfic segent Shi representa el creixement duna població descarabats de la farina en un magat…