Descargar examen

Comunidad Autónoma Cataluña
Asignatura Latín II
Convocatoria Extraordinaria de 2001
Fase General y Específica

Informar de un error

DiDissttriricctteeuuninivveerrsisittaaririddeeCCaattalaluunnyyaa SRIE 4 OPCIÓ A PAAU LOGSE Curs 20002001 LLATÍ La prova consisteix a fer quatre exercicis 1 traduir un text 2 resoldre una qestió de morfosintaxi 3 resoldre una qestió sobre llengua o civilització romana i 4 exposar breument un tema de llengua o de civilització romana TEXT EL VALOR DE LELOQNCIA Oratori omnia quae sunt in hominum uita tractata esse debent Est enim eloquentia una de summis uirtutibus Quamquam sunt omnes uirtutes aequ…