Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Baleares (selectividad de 2009)

UIB M Prova daccés a la Universitat 2009 Tcniques dExpressió Graficoplstica Model 2 Realitzau una de les dues opcions proposades Durada 2 hores i 30 minuts Observau que no es demana lacabament total de lexercici sinó el desenvolupament inicial ben plantejat que us pugui permetre continuarlo hipotticament en una jornada distinta de la dara Llegiu bé lenunciat abans de comenar lexercici Criteris de valoració Vlids i comuns per a les dues opcions a Explicació del procés emprant la terminologia ade…
Comunidad Autónoma Islas Baleares
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Ordinaria de 2009
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases