Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2011)

CiUG COMI IÓ INTERUNIVER ITARIA DE GALI IA PAU XUÑO 2011 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN A Realizar unha ilustración sobre as vantaxes que ofrecen as novas tecnoloxías á sociedade Explicar o proceso seguido para reflectir a idea e as técnicas empregadas 10 puntos Realizar una ilustración sobre las ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías a la sociedad Explicar el proceso seguido para reflejar la idea y las técnicas utilizadas 10 puntos OPCION B Realizar un debuxo de te…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Ordinaria de 2011
Fase General Específica

Informar de un error