Examen de Tecnología Industrial de Galicia (PAU de 2010)

Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Tecnología Industrial
Convocatoria Extraordinaria de 2010
Fase General Específica

Informar de un error

CiUG COMI IÓ INTERUNIVER ITARIA DE GALI IA PAU SETEMBRO 2010 Código 28 TECNOLOXÍA INDUSTRIAL II Cualificación Preguntas 1 e 2 ata 25 puntos Pregunta 3 ata 2 puntos Pregunta 4 ata 3 puntos OPCIÓN A 1 Función de transferencia Estabilidade dun sistema de control 2 Responder brevemente os seguintes apartados a Cal é a finalidade dunha máquina frigorífica b Debuxa nun diagrama PV o ciclo de Carnot dunha máquina frigorífica indicando as transformacións termodinámicas que suceden c Eficiencia dunha má…

Temas mencionados new_releases