Examen de Técnicas de Expresión Gráfico Plástica de Galicia (PAU de 2010)

CiUG COMI IÓ INTERUNIVER ITARIA DE GALI IA PAU XUÑO 2010 Código 43 TÉCNICAS DE EXPRESIÓN GRÁFICOPLÁSTICA OPCIÓN 1 Realizar unha ilustración sobre o Camiño de Santiago e explicar as técnicas empregadas 10 puntos Realizar una ilustración sobre el Camino de Santiago y explicar las técnicas utilizadas 10 puntos OPCIÓN 2 Realizar unha ilustración de tema libre combinando dúas técnicas gráficoplásticas distintas Explicar o proceso de traballo e as técnicas empregadas 10 puntos Realizar una ilustració…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Técnicas de Expresión Gráfico Plástica
Convocatoria Ordinaria de 2010
Fase General Específica

Informar de un error