Examen de Economía de la Empresa de Galicia (PAU de 2015)

CiUG C ll KJ lTlltL lERIf RI lll l lCIA PAU XUÑO 2015 Código 31 ECONOMÍA DA EMPRESA Instrucións O alumno debe elixir UNHA das dúas opcións e responder todas as preguntas da opción escollida OPCIÓN A 1 Responda brevemente as seguintes catro preguntas 075 puntos cada pregunta 11  Describe brevemente en que consiste o financiamento a través do factoring 12  Diferenza entre custos fixos e variables Pon un exemplo 13 Que é un oligopolio Pon un exemplo de mercado oligopolista 14 Menciona tres princip…
Comunidad Autónoma Galicia
Asignatura Economía de la Empresa
Convocatoria Ordinaria de 2015
Fase General Específica

Informar de un error

Temas mencionados new_releases